Brands
 
Shopping Cart
0 items
 
Bestsellers
New Sim Card New Sim Card
RM10.00  
Sawanah Koko Sawanah Koko
RM24.00  
 
Featured
 

Terms & Conditions

Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web

1. Terma

Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat oleh Terma dan Syarat Penggunaan laman web ini, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang terpakai. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang tanda dagangan yang berkenaan.

2. Gunakan Lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di laman web Panduan Terbuka Keranjang untuk hanya melihat tontonan peribadi, bukan komersil. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:

        Mengubah atau menyalin bahan;

        Gunakan bahan untuk sebarang tujuan komersial, atau untuk mana-mana paparan awam (komersial atau bukan komersil);

        Cuba untuk menyusun semula atau membatalkan kejuruteraan apa-apa perisian yang terkandung di laman web Panduan Open Cart;

        Mengalih keluar apa-apa hak cipta atau nota proprietari lain dari bahan; Atau

        Memindahkan bahan kepada orang lain atau "cermin" bahan-bahan di mana-mana pelayan lain.

Lesen ini akan ditamatkan secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Panduan Buka Keranjang pada bila-bila masa. Setelah menamatkan tontonan anda tentang bahan-bahan ini atau apabila penamatan lesen ini, anda mesti memusnahkan mana-mana bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

 

3. Penafian

Bahan-bahan di laman web Panduan Open Cart disediakan "seperti". Panduan Buka Keranjang tidak memberi jaminan, dinyatakan atau tersirat, dan dengan ini menolak dan menafikan semua jaminan lain, termasuk tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual atau pelanggaran hak lainnya. Selanjutnya, Panduan Pembukaan Panduan tidak menjamin atau membuat apa-apa representasi mengenai ketepatan, keputusan yang mungkin, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan di laman web Internetnya atau yang berkaitan dengan bahan tersebut atau di mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini.

 

4. Had

Walau apa pun, Pembukaan Troli Pembuka atau pembekalnya bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi untuk kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di Panduan Terbuka Laman Internet Belanjawan, walaupun Panduan Buka Troli atau Panduan Pembelian Bercagar Terbuka Panduan telah diberitahu secara lisan atau secara bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Oleh kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan batasan pada waranti tersirat, atau batasan liabiliti untuk ganti rugi akibat atau sampingan, batasan ini mungkin tidak terpakai kepada anda.

 

5. Semakan dan Errata

Bahan-bahan yang terdapat di laman web Panduan Terbuka Keranjang boleh merangkumi kesilapan teknikal, tipografi, atau fotografi. Panduan Buka Kereta tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya adalah tepat, lengkap atau semasa. Panduan Pembukaan Panduan boleh membuat perubahan pada bahan-bahan yang terkandung di laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Sistem Affiliate tidak, bagaimanapun, membuat apa-apa komitmen untuk mengemaskini bahan-bahan.

 

6. Pautan

Panduan Buka Keranjang tidak meninjau semua laman web yang dipautkan ke laman web Internet dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana tapak yang dipautkan sedemikian. Penyertaan mana-mana pautan tidak menunjukkan pengesahan oleh Panduan Buka Troli tapak. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan sedemikian adalah pada risiko pengguna sendiri.

 

7. Pengubahsuaian Syarat Tapak Site

Panduan Pembelian Terbuka boleh menyemak syarat penggunaan ini untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat oleh versi terkini Terma dan Syarat Penggunaan ini.

 

 8. Undang-undang yang mengawal

Apa-apa tuntutan yang berkaitan dengan laman web Open Cart Panduan akan ditadbir oleh undang-undang Negara Malaysia tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang.